ПОПЪЛНЕТЕ ПОЛЕТАТА ПО-ДОЛУ И ОТБЕЛЕЖЕТЕ СЪГЛАСИЯТА

Запознайте се с информацията по-долу, преместете плъзгача надолуи отбележете следните съгласия

Посочването на данните във формуляра по-горе е доброволно и не е задължително, но липсата на посочването на тези данни и липсата на изброените по-долу съгласия ще води до липса на възможност за изпращане на търговска информация.

Администратор на данните (т.е. име, фамилия, e-mail, телефонен номер, адрес, име на фирмата) ще бъде: Дружеството с ограничена отговорност КД MANN+HUMMEL FT Poland със седалище в Гостин (63-800), ул. Вроцлавска 145, регистрирано в Търговския регистър в Районен Съд Познан - Нове Място и Вилда в Познан, IX Стопански Отдел на Търговския регистър под номер KRS 0000674026, номер по ДДС: 696-14-13-485, REGON: 410348770, e-mail: rodo@mann-hummel-ft.pl

Получател на Вашите данни, освен самият Администратор, може да бъдат фирми, предоставящи услуги на Администратора в областта на управление на e-mail адреси, анализ, изпращане и подготовка за изпращане на горепосочените бюлетини и търговска информация [фирми, на които е възложена обработката на лични данни]. Администраторът ще използва Вашите данни за автоматизирано вземане на решения с цел да получи информация за обхвата и нивото на интерес към неговите продукти и да определи обхвата на сътрудничеството и продуктите, които може да Ви интересуват.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Съгласявам се с обработката на личните ми данни от гореспоменатия администратор (MANN+HUMMEL FT Poland Дружество с ограничена отговорност, Командитно Дружество), с цел изпращане на търговска информация и бюлетини, отнасящи се за предлаганите от него продукти, неговите дейности и текущи промоции за срока на използването на услугите. Настоящето съгласие изразявам доброволно и декларирам, че бях информиран/а за правата ми, т.е. за правото на достъп до данните, коригирането, заличаването или ограничаването на обработката и правото за възражение срещу обработката, правото за прехвърляне на данни и правото за подаване на жалба до надзорния орган, т.е. Генералния инспектор за защита на личните данни / Председател на Службата за защита на личните данни. Информиран/а съм, че това съгласие може да бъде оттеглено от мен по всяко време с писмена декларация и оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена съгласно настоящото съгласие, преди оттеглянето му. Личните данни ще се обработват от Администратора за посочената по-горе цел за период от максимум 10 години, считано от датата на предоставянето им.

СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КРАЙНИ УСТРОЙСТВА
Съгласявам се с използване от гореспоменатия администратор (MANN+HUMMEL FT Poland Дружество с ограничена отговорност, Командитно Дружество) на крайни телекомуникационни устройства за водене на горепосочените информационни и маркетингови дейности с цел да ми бъде представена поръчаната търговска информация.

СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Съгласен съм да получавам на гореспоменатия e-mail адрес и телефонен номер търговска информация за продукти, услуги и текущи оферти и промоционални и тематични кампании, организирани от гореспоменатия Администратор (MANN+HUMMEL FT Poland Дружество с ограничена отговорност, Командитно Дружество).

За да редактирате регистрираните данни или да се откажете от абонамента, кликнете върху линка